ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ ⵓⵡⵏⵏⴰⴹ

ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ ⵓⵡⵏⵏⴰⴹ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⵎⵏⴹⴰⵡⵜ   ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ. ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⵍⵍⵉⵉⵙⴽⵔ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵙ 21 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2011, ⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵜⴳⴰ ⵜⵙⵎⵉⴳⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵛⵉⵡⴰⵔ ⵅⴼ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵜⴳⵎⵉⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵢ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰⴷ ⵜⵉⵏ ⵡⴰⵏⴰⵎⵓⵏ  ⵖⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⵡⵜ.

ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵙⵇⵇⵎⵉⵏ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ ⵓⵡⵏⵏⴰⴹ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ, ⵉⵙⵜⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵉⴱⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴼⵍⴷ, ⵓⵎⵛⵉⵡⴰⵕ ⵓⵍⴰ ⴰⵡⴷ ⴰⵎⵎⵔⵡⵙ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵉⴼⵔⴷⴰⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵉⴷⴷⵔⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.

ⵉⵙⵜⵉ ⴰⵡⴷ ⵓⵙⵇⵇⵎⵉⵏ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ ⵓⵡⵏⵏⴰⴹ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵜ, ⵉⵙⵙⵣⵉⵔ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵍⴳⴷⵉⵙⵏ ⵉⴼⴽ ⴰⵜⵉⴳ ⵓⵙⵙⵔⵇⴱ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵙⵓⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙ.

ⵢⴰⵜⵜⵓⵢ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵜⵓⴳⵜ ⵍⵍⵉ ⴳⵉⵙ, ⵉⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⴽⴰⵔ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⵎⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ  :

·        ⵜⵡⵉⵙⵉ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵉⴷⴷⵔⵏ ⵜⵎⵎⵓⵔⵜ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵓⴷⴰⴽⴰⵍ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⵏⵉⵏ ;

·        ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵔⵅⵓ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ, ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵜⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉⵜ ⵜⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵉⵙⵏⵜⴰⵢ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ;

 

·        ⴰⵎⵎⵔⵡⵙ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵉⵎⴷⵡⴰⵍⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵍⵍⵉⵖ ⵔⴰⴷ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵙⴱⵖⵔⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ ⵜⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ