ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ

ⴰⵔ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵜⴰⵏⵏⵢⵉⵏ ⵡⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⵉⵏⵇⵇⵉⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⴽⴰⵔ. ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵎⵢⴰⵏⵏ, ⵜⴱⴷⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵅⴼ 4 ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ :

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ : ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵉⵙ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴽⴽⵯ. ⴰⵔ ⵉⵜⴳⴳⴰ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵉⵏⵇⵇⵉⵙⵏ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵜⵙⵎⵉⵔⵉⵏ ⵉⵏⵙⵇⵇⵉⵙⵏ ⵉⵙⵙⴼⴰⵖ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵥⵍⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ.

ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵉⵖⵥⵉⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵖ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵜⵓⵡⵓⵔⵉ ⵓⵙⵏⴼⴰⵕ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ.

ⴰⵔ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵜⵉⵙⵓⵜⴰⵍ ⵜⵓⵍⵍⵓⵙⵉⵏ ⵏⵖⴷ ⵡⴰⵔ ⵜⵓⵍⵍⵓⵙⵉⵏ :

         ⴰⵔ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏⵜ ⵜⵙⵓⵜⴰⵍ ⵜⵓⵙⵙⵓⵍⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴽⵍⵉⵜ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵉⵖ ⵙⵔⵙ ⵓⵔ ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵎⴰⵔⵉⵙ ⵍⴱⵔⵉⵃ.

         ⴰⵔ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏⵜ ⵜⵙⵓⵜⴰⵍ ⵡⴰⵔ ⵜⵓⵙⵙⵓⵍⴰⵏ ⵉⵖ ⵙⵔⵙ ⵉⴱⵔⵔⵃ ⵓⵙⵏⵉⵅⴼ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵓⵙⵉⵏⵅⴼ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵉⵎⵓⵔⴰ, ⴰⵙⵏⵉⵅⴼ ⵓⵙⵇⵉⵎ ⵓⵎⵛⵉⵡⴰⵕ ⵏⵖⴷ ⵉⵖ ⵙⵔⵙ ⵉⴱⵔⵔⵃ ⵓⵙⵏⵉⵅⴼ, ⵏⵖⴷ ⵉⵖ ⵉⵜⵜⴻⵜⵔ ⵜⵎⴰⴳⵓⵜ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ.

ⴰⵙⵉⵔⴰ :

ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ  5 ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ. ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵔⵇⵇⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ. ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⴰⵡⴷ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵜⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵍⴰⵍⵏⵉⵏ.

ⴰⵔ ⵜⴳⴳⴰ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ  ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⵡⵏⵏⴰⴹ  ⴰⵙⵎⴰⵔ ⵓⵚⵏⴼⴰⵕ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵉⵚⵏⴼⴰⵕⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵜⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⴰⴽⴰⵔⵏ ⵓⴳⵯⵏⵙ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵔ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ.

 

ⵜⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ  ⵜⵉⵎⵖⵍⴰⵍⵏⵉⵏ :

ⴰⵔ ⴳⵉⵙⵏⵜ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵓⵔⵇⵇⴰⵙ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⵡⵏⵏⴰⴹ.

ⵜⵥⵍⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵙⵏⵜ ⵜⵉⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵖⴰⵡⵙⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵖⴷ ⵢⴰⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵓⴱⴰⵕⵍⴰⵎⴰⵏ(ⴰⵚⵕⴰⴹ) ⵏⵖ ⵉⵖ ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏⵜⵜⴰ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ (ⴰⵚⵕⴰⴹ ⴰⵢⵉⵎⴰⵏ).

ⴱⴹⴰⵏⵜ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵍⴰⵍⵏⵉⵏ  ⵖⵉⴽ :

·        ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⵉⵚⵏⴼⴰⵕⵏ ⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵏ ;

·        ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵜⵎⵣⴰⴷⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵉⵏ;

·        ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏ ⵜⵡⵉⵣⴰ  ;

·        ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⵡⵓⵏⵏⴰⴹⵜ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ;

·        ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵜⵉⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⴷⵜⵉⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ

·        ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⴰⵙⴼⵙⵉ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ ⵓⵡⵏⵏⴰⴹ

·        ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⵡⵜ ⵜⵉⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵡⴰⵔ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ

ⵜⴰⵏⴼⵍⵓⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ

ⴰⵔ ⵉⵙⵏⴱⴰⴹ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⵜⵉⵏ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ, ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏ  ⴰⵔ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⴰⵡⴷ ⴰⵣⵎⴻⵎⵎ ⵉⵚⵕⴰⴹⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ, ⵓⵙⵎⴰⵔ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵜⵎⵃⴹⵉⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵏⵇⵇⵉⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵏⵏⵙ