ⴰⵙⵓⴷⵙ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ

 

 

 

ⴰⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⵜⵎⵓⵣⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵉⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙⵏ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ ⵓⵡⵏⵏⴰⴹ, ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵓⵎⵔⵜ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵉⵟⵟⴼ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵎⵓⵇⵇⵔⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵉⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵕⵏ ⵉⵅⴰⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⴳⴳⴰ ⵜⴰⵎⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵜⵙⵓⵎⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔⵙ.

ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵓⵙⵏⵅⴼ 105 ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ, ⴰⵔ ⵜⵜⴽⴰⵏ 5 ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴽⴽⵍⵉⵜ ⴽⵓ ⵜⵙⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴱⵍ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵓⵙⵎⵉⵍ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵙⵎⵍⵏ. ⴱⴹⴰⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ ⵓⵡⵏⵏⴰⴹ ⵅⴼ 5 ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ :

ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ

ⵉⴳⵏⵙⴰⵙ ⵉⵏⵎⵓⵍⵍⴰ

ⵜⵉⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵜⵎⵏⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵓⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵉⵏ

ⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ

ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵙⵎⵍⵏⵉⵏ

 

 

 

 

 

 

ⴰⵙⵎⵉⵍ  ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ : 24   ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ

 

ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴱⴰⴱ  ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ  ⵓⵙⵎⵉⵍ  ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⵙⵓⴳⴰⵔ ⵏⵏⵙⵏ  ⵜⵎⵓⵣⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙⵏ  ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵏⵏⵙⵏ  ⴰⵙⵖⵔⵜ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵏⵖⴷ ⴰⵜⵉⵇⵏⵉ

 ⴰⵙⵎⵉⵍ  ⵉⴳⵏⵙⴰⵙ  ⵉⵏⵎⵓⵍⵍⴰ : 24  ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ

 

 ⵓⵙⵎⵉⵍ ⴰⴷⴰⵔ ⵉⵙⵜⴰⵢ ⵓⵙⵏⵉⵅⴼ  ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ 12  ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ, 6 ⵢⴰⴹⵏ ⴰⵔ ⵜⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢ ⵓⵙⵏⵅⴼ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵉⵎⵓⵔⴰ , 6  ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴰⵔ ⵜⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢ ⵓⵙⵏⵅⴼ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵢⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ ⵍⵍⵉ ⵙⵜⵉⵏ ⵉⵏⵎⵓⵍⵍⴰ ⵅⴼ  ⵜⵎⵓⵣⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙⵏ  ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵏⵏⵙⵏ  ⴰⵙⵖⵔⵜ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ.  

ⴰⵙⵎⵉⵍ  ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ  ⵜⵎⵏⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵓⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵉⵏ : 24  ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ

 

ⴰⵔ ⵉⵙⵜⴰⵢ ⵓⵙⵏⵉⵅⴼ  ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ 12  ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ, 6 ⵢⴰⴹⵏ ⴰⵔ ⵜⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢ ⵓⵙⵏⵅⴼ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵉⵎⵓⵔⴰ , 6  ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴰⵔ ⵜⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢ ⵓⵙⵏⵅⴼ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵢⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ ⵍⵍⵉ ⵙⵜⵉⵏⵜ ⵜⵉⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ  ⵜⵎⵏⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵓⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵉⵏ ⵅⴼ  ⵜⵎⵓⵣⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙⵏ  ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵏⵏⵙⵏ  ⴰⵙⵖⵔⵜ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ.

ⴰⵙⵎⵉⵍ  ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ : 16  ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ

 

 ⵉⵙⵜⴰⵢ ⵓⵙⵏⵉⵅⴼ  ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ 8  ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ, 4 ⵢⴰⴹⵏ ⴰⵔ ⵜⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢ ⵓⵙⵏⵅⴼ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵉⵎⵓⵔⴰ , 4  ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴰⵔ ⵜⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢ ⵓⵙⵏⵅⴼ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵢⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ

 ⴰⵙⵎⵉⵍ  ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙ  ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ  ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵙⵎⵍⵏⵉⵏ : 17  ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ

 

·         ⴰⵎⴰⵍⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ  ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ;

·         ⵡⴰⵍⵉ  ⴱⴰⵏⴽ  ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ;

·         ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⴰⵔⵉ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ  ⵓⵙⴳⵎⵉ  ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ  ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ;

·         ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ  ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ  ⵓⴼⴳⴰⵏ

·         ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ  ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵔⵇⵇⴰⵙ

·         ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ  ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ  ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ  ⴱⵕⵕⴰ ;

·         ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ  ⴱⴰⵏⴽⴰⵜ  ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ;     

·         ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ  ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ  ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ;

·         ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ  ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ  ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ; 

·         ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ  ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⴳⵔ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ  ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ;

·         ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ  ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ  ⵍⴰⵚⵓⵕⴰⵏⵙ ⵜⴰⵡⴰⵖⵉⵜ ;

·         ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ  ⵓⵙⴰⴹⴰⴼ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ  ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵜ

·         ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵛⵉⵡⴰⵕ  ⵜⵡⵓⵊⴰ  ⵜⴰⵣⵣⵏⵉⵏ ;

·         ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵛⵉⵡⴰⵕ  ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ  ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ  ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ;

·         ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ  ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ   ⵜⵡⵉⵍⴰ  ⵜⵎⵢⴰⵥⴰⵏⵜ  ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ  ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⴰⵏⴰⵡ  ⵓⵙⵏⵓⵃⵢⵓ ;

·         ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ  ⵓⵙⵉⵔⴰ  ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ  ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ;

 

·         ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ  ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ  ⵜⵎⴷⴷⴰⵙⵉⵏ  ⵓⵖⴹⴰⴼ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ