ⵜⵉⵙⵎⵉⴳⴰⵍ

 

ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴳⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ ⵓⵡⵏⵏⴰⴹ ⵜⵉⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵓⵎⵛⵉⵡⴰⵕ ⵅⴼ ⵉⵙⵇⵇⵙⵉⵜⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ.

ⴰⵔ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵓⵙⵇⵉⵎ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵖ ⴰⵙ ⵜⵏ ⵜⴻⵜⵜⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵖ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏⵖ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ (ⴰⵚⵕⴰⴹ) ⵏⵖ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⵏⵜⵜⴰ (ⴰⵚⵕⴰⴹ ⴰⵢⵉⵎⴰ).

 

 

ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ

 

ⴰⵔ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙ  ⵎⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ  ⵉⵙⵡⵓⵍⴰ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ  ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ  ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ  ⵉⵙⵇⵇⵙⵉⵜⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏ  ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ  ⵡⵉⵏ ⵜⵡⴰⵏⵏⴰⴹⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ  ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⵡⵜ

ⴰⵔ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵜⵙⵓⵎⴰⵔ  ⵉⴳⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ  ⵜⴷⵎⵙⴰ  ⵡⵎⴰⵓⵏ  ⵡⵉⵏ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵉⵣⵡⵉⵔ  ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴷⵓⵙ ⴰⵎⵛⵉⵡⴰⵕ  ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏⴳⵔ ⵉⵎⵛⵛⵔⴽⴰ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏ  ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ  ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵜⴰⵏⵜⵜⴰⵎⵜ  ⵡⴰⵎⵓⵏ

ⴰⵔ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵜⵉⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ  ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ  ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ  ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ

ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴳⴰ ⴰⵙⴼⵙⵓ  ⵓⵙⴼⵔⴽ  ⴽⵓ ⴰⵣⵎⵣ  ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴹⴼⵓⵔ ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵢ  ⵜⴷⵎⵙⴰ  ⵜⵉⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ  ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ  ⵓⵙⴰⴳⵡⴰⵏ  ⵓⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ  ⵎⴰ ⵜⵏ ⵉⴷ ⵉⴹⴼⴰⵔⵏ

ⴰⵚⵕⴰⴹ

 

 ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⵎⵛⵉⵡⵉⵕ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵉⵎⵓⵔⴰ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵢⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵅⴼ : 

·        ⵉⵙⵏⴼⴰⵕⵏ  ⵜⵙⵓⵎⴰⵔ  ⵓⵙⵍⵉⴳⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ  ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵢⵓⵜⵜⵓⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⴳⴰ ⵓⵡⴰⵏⴽ  ⵉⴳⵔⴰⵏ  ⵜⴷⵎⵙⴰ  ⵡⴰⵎⵓⵏ  ⵜⵡⴰⵏⴰⴹⵜ.

·        ⵉⵙⵏⴼⴰⵕⵏ  ⵜⴳⵎⵉ  ⵜⵙⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ  ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ  ⵓⵡⴰⵏⴽ  ⵉⴳⵔⴰⵏ  ⵜⴷⵎⵙⴰ  ⵡⴰⵎⵓⵏ  ⵜⵡⴰⵏⵏⴰⴹⵜ.

 

ⵉⵥⴹⴰⵕ ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⵎⵛⵉⵡⵉⵕ ⴰⵡⴷ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵉⵎⵓⵔⴰ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵢⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵅⴼ ⵅⴼ ⵉⵙⵏⴼⴰⵕⵏ  ⵜⵙⵓⵎⴰⵔ  ⵓⵙⵍⵉⴳⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ  ⵜⴷⵎⵙⴰ  ⵡⴰⵎⵓⵏ  ⵜⵡⴰⵏⵏⴰⴹⵜ  ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵜⴰⵣⴷⴰⵢⵜ ⵏⴳⵔ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵢⵏ  ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ  ⵎⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ  ⵓⵙⴷⴷⵓⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵏⵖⴷ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵎⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ  ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵓⵡⴰⵏⴽ