ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵡⵏⵏⴰⴹ

ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵡⵏⵏⴰⴹ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⵎⵏⴹⴰⵡⵜ   ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ. ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⵍⵍⵉⵉⵙⴽⵔ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵙ 21 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2011, ⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵜⴳⴰ ⵜⵙⵎⵉⴳⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵛⵉⵡⴰⵔ ⵅⴼ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴳⵎⵉⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵢ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰⴷ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵖⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⵡⵜ.

ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵙⵇⵇⵎⵉⵏ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵡⵏⵏⴰⴹ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ, ⵉⵙⵜⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵉⴱⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴼⵍⴷ, ⴷ ⵓⵎⵛⵉⵡⴰⵕ ⵓⵍⴰ ⴰⵡⴷ ⴰⵎⵎⵔⵡⵙ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⴷⴰⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵉⴷⴷⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.

ⵉⵏⵇⵇⵙⵏ ⵏⵏⵖ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ

ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏⵏⵖ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ

ⵉⴼⵉⴷⵢⵓⵜⵏ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ